Tolkien

14 tekstów – auto­rem jest Tol­kien.

Ty­le myśli zos­tało na­pisa­ne o życiu...
Ty­le ga­dacie o życiu, że wam się nie po­doba. Jes­teście nie szczęśli­wie za­kocha­ni?.. Ci, którzy tak mówi­cie, po­myślcie, że są ludzie, którzy by chcieli mieć dach na głową i coś do gar­nka włożyć i by chcieli być zdro­wym człowiekiem.

Skończcie gde­rać o życiu i czer­pcie z niego ile się da! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2010, 20:15

Kiedyś po pros­tu wyszliśmy z pias­kowni­cy bez zas­ta­nowienia, nie myśląc, że już nig­dy do niej nie wróci­my.

Na­leży cie­szyć się każda chwilą, gdyż nie wiemy czy to za nią właśnie nie będziemy tęsknić w przyszłości... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 stycznia 2010, 21:57

Od siebie sa­mego wy­magaj jak naj­więcej, od in­nych ludzi minimum. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 stycznia 2010, 08:26

Naj­pierw mu­sisz od­na­leźć siebie, do­piero po­tem szu­kaj dru­giej połówki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 stycznia 2010, 17:56

-Masz piękne oczy wiesz...
Mógłbym je porówny­wać do naj­piękniej­szych zja­wisk na świecie ale one przy To­bie są niczym..Jes­tem te­raz szczęścia­rzem naj­większym że pat­rzę na naj­piękniej­sze stworze­nie Bo­ga..
Ale nie jes­tem po to [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 stycznia 2010, 00:32

Pi­jemy za to bez cze­go nie możemy żyć a jeszcze o tym nie wiemy cze­go tak nap­rawdę potrzebujemy. 

myśl • 2 stycznia 2010, 13:09

A więc pójdę tam gdzie będzie choć 1 pro­myk nadziei. Nie będę oglądał się za siebie...

W No­wym Ro­ku Wszys­tkiego najlepszego. 

myśl • 31 grudnia 2009, 10:24

Na twarzy noś uśmiech..
A w ser­cu ból i łzy..
Wte­dy zaj­dziesz daleko..może 

myśl • 30 grudnia 2009, 14:09

Bo przy niej.
-Gwiaz­dy gasną
-Słońce zachodzi
-Księżyc blednie
.i.
-Na­wet gdy gwiaz­da os­tatnie tchnienie wy­daje wy­buch jej te spek­ta­kular­ne światła na czar­nym niebie nig­dy nie będą jaśniej­sze od jej uśmie­chu w dzień pochmur­ny.
-Księżyc może [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 grudnia 2009, 01:02

Wczo­raj chciałem dzi­siaj na­pisać pewną myśl..
ale za­pom­niałem jej treść.
Jeśli można za­pom­nieć o myśli która była u nas
w głowie wczo­raj.. To dlacze­go nie można zapomnieć
o 1 spoj­rze­niu sprzed ro­ku.. To dziw­ne kiedy
nie możesz za­pom­nieć o kimś..

CO w pa­mięci to nie zaw­sze w sercu.

-Na szczęście.
Tyl­ko proszę nie chce się prze­konać że może być również...na odwrót.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 grudnia 2009, 14:19
Tolkien

Marzę o cofnięciu czasu. Chciałbym wrócić na pewne rozstaje dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczytać uważnie napisy na drogowskazach i pójść w innym kierunku. — Janusz Leon Wiśniewski (ur. 1954) 188 dni i nocy Szczęście nie jest przecież stanem wiecznym. Zresztą też i nie okresowym. Szczęście to po prostu taki skurcz serca, którego doznaje się czasami, kiedy człowieka przepełnia taka radość, że wprost trudno ją znieść. Znika równie szybko jak się pojawia. I nie ma go, dopóki nie nadejdzie znowu, by sprawić, że człowiek uzna życie za najwspanialszy dar. — Margit Sandemo (ur. 1924) Saga o Ludziach Lodu 10: Zimowa zawierucha Cóż właściwie znaczy cierpieć dla mężczyzny? Zupełnie nic. Jedynie życie staje się podobne do piekła. Ani wielkie, ani szlachetne. Ot - zwykła marność. — Paulo Coelho (ur. 1947) Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam Pocałunek wymyślili mężczyźni, aby kobiecie nareszcie usta zamknąć. — Magdalena Samozwaniec

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tolkien

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność